Algemene voorwaarden

Camping De stad Keulen Algemeen Voorwaarden en bepalingen (AGB)

Versie 2021

1. toepassingsgebied

 • Deze voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen de kampeerder en de camping Stadt Köln, Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR, Weidenweg 35, 51105 Köln.
 • De contractuele diensten van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR worden telkens afgehandeld op basis van de huidige geldige aanbiedingen, beschrijvingen en prijsopgaven van de voor de reisperiode geldige prijslijsten en het campingreglement in de respectievelijke geldige versie.

2. sluiting van het campingcontract

 • Reserveringen kunnen telefonisch, persoonlijk, schriftelijk, per e-mail of online via het internetformulier worden gemaakt. Met de aanmelding gaat de kampeerder een campingcontract (huurcontract) aan met Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR. Een contractuele relatie komt echter pas tot stand wanneer de boeking door Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR schriftelijk of per e-mail bevestigd is en de staanplaatstarieven betaald zijn.
 • Met de bindende boekingsbevestiging die Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR per e-mail aan de kampeerder stuurt, komt een geldig campingcontract tot stand tussen de kampeerder en de camping. Betaling van de plaatskosten ter hoogte van 25% (minimum 25,- Euro) dient binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging op de rekening bij Sparkasse KölnBonn te worden voldaan:
  IBAN: DE75370501981935596526, BIC: COLSDE33XXX, onder vermelding van het factuurnummer. Dit moet worden gecontroleerd aan de hand van de door de kampeerder verstrekte informatie. Het saldo van de standplaatskosten moet op de dag van aankomst worden betaald. Indien een reservering niet eerder dan 14 dagen voor aankomst wordt gemaakt, dienen de standplaatskosten bij ontvangst van de reserveringsbevestiging in zijn geheel te worden voldaan.
 • Indien de betalingstermijn voor de huur van de staanplaats zonder bericht verstrijkt, wordt de reservering zonder afzonderlijke kennisgeving geschrapt en wordt er geen effectief contract gesloten.
 • In geval van een bindende reservering dient de aankomst uiterlijk om 22.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst plaats te vinden. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de reservering verbeurd in geval van no-show voor 22.00 uur.
 • Indien mogelijk zal bij de reservering rekening worden gehouden met verzoeken om ruimte. Er bestaat geen fundamenteel recht op een bepaalde parkeerplaats en/of een bepaald parkeervaknummer. Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR behoudt zich het recht voor om plaatsen toe te wijzen afhankelijk van de respectievelijke boekingstijd. Indien een gehuurde staanplaats niet beschikbaar is tijdens de boekingsperiode, om welke reden dan ook, zijn aanspraken van de huurder uitgesloten. Het onderverhuren van gehuurde parkeerplaatsen is niet toegestaan.
 • Telefonisch verstrekte informatie, nevenafspraken en andere toezeggingen van welke aard dan ook worden pas onderdeel van het contract als deze door Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR schriftelijk zijn bevestigd.
 • De gereserveerde standplaats/tentplaats staat de kampeerder op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur ter beschikking. Op de dag van vertrek moet de kampeerplaats vóór 12.00 uur in schone staat worden opgeleverd.
 • Bij beëindiging van de huur, hetzij door het verstrijken van de huurperiode, hetzij door opzegging van de huurovereenkomst, dient de kampeerder de staanplaats ontruimd en in schone staat terug te geven. Wijzigingen die door de kampeerder worden aangebracht, ongeacht of deze door Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR zijn goedgekeurd of niet, dienen door de kampeerder op eigen kosten te worden geregeld. Indien de kampeerder ondanks het stellen van een termijn en het dreigen met een vervangende prestatie door Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR niet aan deze verplichting voldoet, heeft Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR het recht om op kosten van de kampeerder voor een vervangende prestatie te zorgen.

3. betalingsvoorwaarden

 • De door de campinggast te betalen kosten vloeien uitsluitend voort uit de in de boekingsbevestiging vermelde kosten en de desbetreffende geldige prijslijst van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR, die op de homepage van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR te vinden is, camping-koeln.de, en kunnen ook in de toepassing worden bekeken. Met de boekingsbevestiging en het gebruik van de camping accepteert de campinggast de actuele prijslijst, deze AV en het campingreglement, die zowel bij de receptie als op de homepage van de camping Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR te vinden zijn. De kampeerder dient zich op de hoogte te stellen van de prijzen voor de aangeboden diensten tijdens de inschrijvingsperiode.
 • De betaling van de overige diensten moet uiterlijk op de dag van vertrek contant, per EC-kaart of per creditcard worden voldaan.
 • De kampeerder kan te allen tijde met een schriftelijke verklaring aan Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR het campingcontract opzeggen. Terugtrekking van het campingcontract geschiedt schriftelijk, hetzij per fax +49 221 4602221 of ingescand per e-mail, voorzien van de handtekening van de kampeerder. In geval van terugtrekking is Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR gerechtigd de volgende schadevergoeding te eisen op basis van de actuele prijslijst:
 • Annulering tot 45 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 25 % van de gebruikskosten;
 • Annulering tot 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 50 % van de gebruikskosten;
 • Annulering tot 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 80 % van de gebruikskosten.

De kampeerder behoudt zich het recht voor te bewijzen dat Camping Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het overeengekomen forfait. Annuleringen die meer dan 45 dagen voor de aankomstdatum worden gedaan, zijn gratis.

 • In geval van latere annulering of vervroegd vertrek is de kampeerder verplicht de in de reserveringsbevestiging vermelde standplaatshuur voor alle gereserveerde standplaatsen volledig te betalen. De kampeerder behoudt zich het recht voor te bewijzen dat Camping Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is dan het overeengekomen forfait.
 • De kampeerder wordt dringend aangeraden een particuliere annulerings- en/of reisonderbrekingsverzekering af te sluiten.

4. huurvoorwaarden

 • Het verblijf van jongeren onder de 18 jaar op de camping is in principe alleen toegestaan in het gezelschap van een ouder of voogd of een volwassene aan wie de ouderlijke rechten en plichten en verantwoordelijkheid door de ouder(s) zijn overgedragen. De schriftelijke toestemmingsverklaring, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, moet door de wettelijke voogd(en) van de jongere bij de inschrijving op het kampeerterrein worden overgelegd zonder dat daarom wordt gevraagd.
 • De standplaats mag slechts worden gebruikt door het maximum aantal personen dat zich heeft ingeschreven. De kampeerder die de reservering heeft gemaakt, is persoonlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit het gesloten contract voortvloeien, ook voor de door hem ingeschreven personen. Bezoekers van de huurder / pachter moeten worden aangekondigd alvorens de camping te betreden.
 • De kampeerder is in het algemeen verplicht zich goed te gedragen, de standplaats en het kampeerterrein in het algemeen schoon te houden, de rusttijden in acht te nemen en storend lawaai te vermijden. Verdere details zijn geregeld in het campingreglement, dat in de huidige versie deel uitmaakt van het contract. De campinggast accepteert het campingreglement van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR voor zichzelf en de door hem aangemelde personen.
 • In geval van gebreken of tekortkomingen verplicht de kampeerder zich, Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. gebruiksvoorwaarden

 • Het gebruik van de parkeerplaatsen en de daar opgestelde caravans, campers en tenten voor bewoning op langere termijn is – zonder speciale overeenkomst – niet toegestaan.
 • Indien de kampeerder gebruik maakt van een gasinstallatie in zijn caravan/camper, dient voor aanvang van de huurperiode een geldig keuringsbewijs voor vloeibaargasinstallaties in voertuigen en/of tentvoortenten te worden overlegd. Evenzo is de kampeerder verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van de gascontrole op eigen kosten (G 607 Testrichtlinie Duitsland). Indien de kampeerder zich niet aan deze verplichting houdt, heeft de Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR het recht de installatie buiten werking te stellen om andere kampeerders niet in gevaar te brengen.
 • De kampeerder verbindt zich ertoe de gehuurde standplaats, met inbegrip van de daarop geparkeerde caravan of camper, te allen tijde schoon en in perfecte staat te houden.
 • Het parkeren van auto’s is alleen toegestaan op de daarvoor door Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR bestemde plaatsen. Auto’s en andere motorvoertuigen mogen niet op onbezette parkeerplaatsen worden geparkeerd. Voor extra kampeermiddelen en voertuigen is toestemming van het personeel van de receptie van de camping nodig en deze moeten worden geregistreerd.
 • Elke overdracht van het gebruik aan derden, met name het verhuren of doorverhuren van ter beschikking gestelde oppervlakten of van particuliere kampeer- en recreatievoorzieningen (tenten, caravans) is ten strengste verboden. Uitzonderingen vereisen de schriftelijke toestemming van de campingexploitant.
 • Er is beperkte parkeergelegenheid direct op de camping. De Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of diefstal van de voertuigen.

6. stroomvoorziening

 • Elektriciteit wordt alleen geleverd aan huurders die, als verbruikers, voldoen aan alle VDE-voorschriften. De stroomaansluiting wordt beschouwd als een contactdoos. De stroom wordt doorgegeven aan de stroomkast.

7. wi-fi / internetvoorziening

 • Voor het gebruik van internet via W-LAN heeft de Camping Stad Keulen Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR met Telekom Deutschland GmbH, 53171 Bonn, een leveringscontract voor de camping gesloten.
 • De technische installaties voor de internetvoorziening die op het kampeerterrein zijn geïnstalleerd, mogen zonder toestemming niet worden betreden of veranderd.
 • Om technische redenen kan geen specifieke transmissiesnelheid worden gegarandeerd, aangezien deze mede afhankelijk is van het aantal gebruikers van de desbetreffende HotSpot.
 • De draadloze verbinding tussen de HotSpot en de terminal van de campinggast is onversleuteld. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat andere personen toegang krijgen tot de overgedragen gegevens. De klant is verantwoordelijk voor de versleuteling van de gegevens.
 • Er is geen aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de HotSpot. De kampeerder is verantwoordelijk voor voldoende bescherming tegen virussen, back-up van gegevens, enz.
 • De kampeerder is verantwoordelijk voor de inhoud waartoe hij/zij toegang heeft of die hij/zij aanbiedt vanaf het internet via de HotSpot. De inhoud wordt niet gecontroleerd door de aanbieder of door Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR.
 • Misbruik van de HotSpot is verboden, in het bijzonder
  • de verspreiding van illegale of immorele inhoud,
  • het gebruik van peer-to-peer netwerken,
  • de poging om buitenlandse datanetwerken binnen te dringen,
  • het ongevraagd verzenden van berichten (spamming),
  • apparatuur te gebruiken of toepassingen uit te voeren die storing / veranderingen veroorzaken of kunnen veroorzaken in de fysieke of logische structuur van de HotSpot server, het HotSpot netwerk of andere netwerken.

In geval van verwijtbare overtreding is de kampeerder aansprakelijk voor de schade.

8. milieu en natuurbehoud

 • De camping Stad Keulen Michael Brinkmann en Thomas Schröder GbR is een camping die in een natuurreservaat ligt. Om deze reden is elke ingreep in de natuurlijke kenmerken van de camping strikt verboden. Er mogen geen bouwwerken van welke aard dan ook worden opgericht, noch mag de bodem worden gecorrigeerd, mogen planten worden gesnoeid of gerooid, mogen bomen, takken of struiken worden afgeknipt of ingekort, enz. Barrières zijn over het algemeen niet toegestaan.
 • Open vuur is op het gehele terrein verboden. Barbecueën zonder open vuur is op camping Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR over het algemeen toegestaan. Verdere details zijn geregeld in het campingreglement.

9. bevoegdheid om richtlijnen uit te vaardigen

 • De exploitant van de camping heeft het domiciliary recht. Verdere details zijn geregeld in het campingreglement.

10. beëindiging van het campingcontract

 • Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR heeft het recht zich terug te trekken uit het campingcontract, indien de betreffende staanplaats na afsluiting van het contract door overmacht (in het bijzonder door overstroming) niet ter beschikking gesteld kan worden. In dat geval verbindt de campinghouder zich ertoe de kampeerder onmiddellijk in kennis te stellen van de onbeschikbaarheid van de gehuurde accommodatie. In dit geval zullen de betaalde bedragen aan de kampeerder worden terugbetaald. Verdere aanspraken van de kampeerder zijn uitgesloten.
 • Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR heeft het recht het contract zonder opzeggingstermijn om gegronde redenen op te zeggen, wanneer de campinggast door zijn gedrag het campingcontract of het campingreglement voortdurend overtreedt, anderen in gevaar brengt, herhaaldelijk storingen veroorzaakt, de staanplaats of het gehuurde goed in strijd met het contract gebruikt of zich op een andere manier in strijd met het contract gedraagt. In dat geval moet de kampeerder de volledige met de campingeigenaar overeengekomen huurprijs betalen. Aanspraken op schadevergoeding door de kampeerder zijn in dit geval uitgesloten.
 • Indien de Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR het contract met de kampeerder zonder voorafgaande kennisgeving heeft opgezegd, dient de kampeerder de gehuurde plaatsen en de camping zelf onmiddellijk te verlaten.

11 Aansprakelijkheid van de kampeerder, zijn metgezellen en bezoekers

 • De campinggast en de personen die hem/haar vergezellen verplichten zich de gehuurde staanplaats evenals alle gebouwen, voorzieningen, inventaris van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR met zorg te behandelen. De kampeerder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde standplaats en aan de voorzieningen en uitrusting van het kampeerterrein, voor zover deze is veroorzaakt door hemzelf of de personen die tot zijn huishouden behoren, zijn bezoekers, enz. Alle door de kampeerder veroorzaakte schade moet onmiddellijk aan de receptie worden gemeld.
 • Indien de kampeerder schadevergoeding betaalt, is de Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR verplicht om eventuele vorderingen tegen de veroorzaker van de schade aan de kampeerder over te dragen.

12. beperking van de aansprakelijkheid van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR

 • Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ongevallen, verliezen of andere onregelmatigheden die in verband met het gebruik van het gehele kampeerterrein ontstaan. Aanspraken op schadevergoeding door de kampeerder zijn derhalve in principe uitgesloten.
 • De Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid in het kader van een plichtsverzuim. Dit geldt ook voor plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR.
 • In het bijzonder is Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het uitvallen of onderbreken van de water-, stroom-, gas- en/of internetvoorziening, noch voor geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
 • Bovendien is de Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR niet aansprakelijk in geval van licht nalatig plichtsverzuim voor schade veroorzaakt door het gebruik van de voorzieningen of uitrusting die zich op de camping bevinden.
 • De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt echter niet, wanneer de aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen wegens schending van het leven, van ledematen of van de gezondheid wordt aanvaard.
 • Zwemmen in de Rijn is niet toegestaan en – als het toch gebeurt – is het op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor hierdoor veroorzaakte schade, hetzij lichamelijk letsel of zaakschade van welke aard dan ook, is uitgesloten.
 • In het kader van de aansprakelijkheid wijst de Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR er uitdrukkelijk op, dat zich onregelmatigheden, beschadigingen of verliezen kunnen voordoen die te wijten zijn aan de natuur en de omgeving, bijvoorbeeld door takken, insecten, andere wilde dieren, weersomstandigheden. Aansprakelijkheid voor hierdoor en door overmacht veroorzaakte schade is uitgesloten.

13. gegevensbescherming

 • De kampeerder gaat ermee akkoord dat Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR alle details van de contractuele relatie en de details van de uitvoering van het contract opslaat in een elektronisch gegevensverwerkingssysteem en gebruikt voor het uitvoeren en afwikkelen van het contract. De opgeslagen gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld.

14. fotoshoots

 • Op de camping worden op onregelmatige tijdstippen foto- en filmwerkzaamheden uitgevoerd. Zodra dit het geval is, zal u worden gevraagd uw toestemming of, in voorkomend geval, weigering schriftelijk vast te leggen.

15. aanvullende opmerkingen

 • Wijzigingen van en aanvullingen op de met Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk te geschieden. Tussen de kampeerder en Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, is Keulen. De kampeerder bevestigt dat de persoonlijke gegevens correct zijn. Door betaling van de gebruiksvergoeding aanvaardt de kampeerder deze AV inclusief het terreinreglement.
 • Verrekening van aanspraken van de campinggast is slechts toegestaan voor zover deze onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld.
 • Bovendien geldt de geldende verordening van de deelstaat Noordrijn-Westfalen inzake kampeer- en weekendplaatsen, die te allen tijde bij de receptie kan worden ingezien.

16. alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid. 1 ODR-Verordening en § 36 VSBG

 • De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op httpsp://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • De Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.

17. wijzigingen van de homepage en van de prospectusinformatie

 • Alleen de in de reserveringsbevestiging vermelde prijzen en data zijn bindend. De informatie en de prijzen in de brochures komen overeen met de stand van zaken op het ogenblik van het drukken. Wij vragen u echter begrip te hebben voor het feit dat de prijzen en diensten om feitelijke redenen kunnen veranderen (bijv. energietoevoer, verhoging van de belasting op minerale oliën, verhoging van de BTW of andere belastingen en heffingen, etc.) totdat uw reserveringsaanvraag is ingediend.

18. scheidbaarheidclausule

 • Mochten afzonderlijke bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Campingplatz Stadt Köln Michael Brinkmann und Thomas Schröder GbR na het sluiten van de overeenkomst ongeldig, onuitvoerbaar of ongeldig of onuitvoerbaar worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door de geldige of afdwingbare bepaling die de gevolgen van het door de overeenkomstsluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nagestreefde economische doel zo dicht mogelijk benadert.
 • De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing indien het contract onvolledig blijkt te zijn.

Keulen, december 2020

Camping Stad Keulen Michael Brinkmann en Thomas Schröder GbR