Privacybeleid

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Bundesdatenschutzgesetz alsmede andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

Camping Stad Keulen
Eigenaar: Michael Brinkmann / Thomas Schröder GbR

Wilgenpad 35
D-51105 Keulen Poll

Fon: 0049 (0)221 83.19.66

info@camping-koeln.de
www.camping-koeln.de

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

In beginsel verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

III. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het gebruikte browsertype en de browserversie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De internetprovider van de gebruiker
 • Het IP adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze doeleinden vormen ook ons rechtmatig belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

IV. Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval ontstaat in verband met het gebruikte specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze site. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

De gebruikte sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten.

V. E-mail contact

Contact kan worden opgenomen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden uw persoonsgegevens die samen met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van het contactverzoek.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 2. 1 lit. b GDPR.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend met het oog op de verwerking van het contact, hetgeen tevens het noodzakelijke rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens vormt.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor gegevens die u per e-mail verstuurt, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In zo’n geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

U kunt het gebruik van uw gegevens te allen tijde herroepen door een e-mail te sturen naar info(at)camping-koeln.de. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden gewist.

VI. Commentaarfunctie op deze website

Voor de gastenboekfunctie op onze website worden, naast uw commentaar, gegevens opgeslagen over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, indien u geen anoniem bericht plaatst, de naam die u hebt gekozen. De naam die zij kiezen zal worden gepubliceerd op de website in verband met de opmerking.

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen, evenals de datum en het tijdstip van het commentaar. Aangezien wij reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om in geval van wettelijke overtredingen (zoals beledigingen) actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.

Het verzamelen en verwerken van uw gegevens en opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

Uw commentaar en de gegevens die wij daarbij verzamelen, worden opgeslagen en uw commentaar en gekozen naam blijven zichtbaar op de website totdat het commentaar om juridische redenen moet worden verwijderd of totdat wij het verwijderen. Het IP-adres en uw e-mailadres worden dan eveneens verwijderd.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen wordt door de intrekking niet aangetast.

VII. Google Fonts

Wij gebruiken de volgende gegevens binnen ons online-aanbod op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO voor de uniforme weergave van lettertypen, de zogenaamde webfonts, die worden geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om de teksten en lettertypen correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

De verzamelde gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

VIII. Google Maps

In het kader van ons rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f. DSGVO gebruikt de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, om u de locatie van ons bedrijf te tonen. Google, als aanbieder van deze inhoud, neemt kennis van het IP-adres van gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zou zijn de inhoud naar uw browser te sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud.

Naast IP-adressen kunnen de aan Google doorgegeven gegevens met name uw locatiegegevens bevatten, die echter niet zonder uw toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van uw apparaten).

De verzamelde gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

VIII. Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de erdoor geïntegreerde instrumenten. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, geschiedt de verwerking uitsluitend op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IX. Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen uit te breiden en maakt het bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinaal leren.

Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

X. Browser Plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

XI. Verwerking van bestellingen

Wij hebben met Google een contract voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

XII. Google-advertenties

De beheerder van de website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

XIII Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen wij mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde reclame aan hen te tonen in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de apparaatoverschrijdende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene eindapparaat (bv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

XIV Google Conversie bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google conversion tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Wij leren het totale aantal gebruikers die op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google conversion tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

XV. Content Delivery Networks (CDN)

Onze diensten worden gebruikt in het kader van ons legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO de MaxCDN (BootstrapCDN), een CDN van NetDNA, LLC (3575 Cahuenga Blvd. West, Suite 330, Los Angeles, CA 90068, VS; “NetDNA”).

CDN’s verkorten de laadtijd van veelgebruikte Java Script-bibliotheken en lettertypes omdat de bestanden worden overgebracht van snelle servers die dicht bij de locatie staan of een lage belasting hebben. Uw IP-adres wordt onder andere doorgegeven aan NetDNA.

De provider heeft servers in de EU, maar het kan niet worden uitgesloten dat uw browser ook toegang heeft tot servers buiten de EU. De inhoud van onze dienst en de communicatie worden niet via CDN afgehandeld. Om de uitvoering van JavaScript helemaal te voorkomen, kunt u een JavaScript-blokker in uw browser installeren. Meer informatie over de gegevensbescherming van de aanbieders vindt u op https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/.

XVI. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u het recht:

 • om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op een klacht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • de onverwijlde correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, in overeenstemming met art. 16 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken;
 • overeenkomstig artikel 7, lid. 3 DSGVO om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze maatschappelijke zetel.

XVII Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens worden verzameld op grond van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor redenen bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is een e-mail aan info(at)camping-koeln.de voldoende.

XVIII. Contactpersoon voor gegevensbescherming

Indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, of indien u informatie wenst te verkrijgen, gegevens wenst te corrigeren, af te schermen of te wissen, kunt u contact opnemen met

Michael Brinkmann / Thomas Schröder GbR

Wilgenpad 35
D-51105 Keulen Poll

Fon: 0049 (0)221 83.19.66
info@camping-koeln.de