Afdruk

Uitgever

Camping Stad Keulen
Michael Brinkmann / Thomas Schröder GbR

Wilgenpad 35
D-51105 Keulen Poll

Fon: 0049 (0)221 83.19.66
Fax: 0049 (0)221 460.22.21

info@camping-koeln.de
www.camping-koeln.de

Directeur (verantwoordelijk voor de inhoud)

Michael Brinkmann / Thomas Schröder

Belastingnummer
216/5831/2500

 


Realisatie van de aanwezigheid op internet

manier reclamebureau
www.mannermedia.de

 

Disclaimer

1. inhoud van het online-aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis van illegale inhoud en zou in staat zijn om de bezoekers van zijn site te voorkomen dat deze pagina’s te bekijken. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de links, de desbetreffende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.